صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
دوره های تکمیلی
برنامه مشاوره رایگان
همایشهای هدایت تحصیلی
همگام آنلاین
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
   دکتر امیرحسین امیری

فارغ التحصیل دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه سراسری شاهد و مدرس درس کنترل کیفیت آماری در دانشگاه های تهران، دکتر امیری در زمینه کنکور کارشناسی ارشد انحصارا در موسسه پژوهش تدریس می نمایند.

 

مقالات:

1. Eyvazian, M., Noorossana, R., Saghaei, A., Amiri, A. (2010) "Phase II Monitoring of Multivariate Multiple Linear Regression Profiles". Published online in Quality and Reliability Engineering International. http://dx.doi.org/10.1002/qre.1119 (ISI Indexed)

2. Amiri, A., Jensen, W. A., Kazemzadeh, R.B. (2010) "A Case Study on Monitoring Polynomial Profiles in the Automotive Industry", Quality and Reliability Engineering International, 26(5), 509-520. http://dx.doi.org/10.1002/qre.1071 (ISI Indexed)


3. Noorossana, R., Eyvazian, M., Amiri, A., Mahmoud, M. A. (2010) "Statistical Monitoring of Multivariate Multiple Linear Regression Profiles in Phase I With Calibration Application", Quality and Reliability Engineering International, 26(3), 291-303. http://dx.doi.org/10.1002/qre.1066 (ISI Indexed)

4. Soleimani, P., Noorossana, R., Amiri, A. (2009), "Simple Linear Profiles Monitoring in the Presence of Within Profile Autocorrelation". Computers and Industrial Engineering, 57(3), 1015-1021. http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2009.04.005 (ISI Indexed)

5. Saghaei, A., Mehrjoo, M. Amiri, A. (2009). "A CUSUM-Based Method for Monitoring Simple Linear Profiles", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 45, 1252-1260. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-009-2063-2 (ISI Indexed)

6. Kazemzadeh, R.B., Noorossana, R., Amiri, A. (2010), "Phase II Monitoring of Autocorrelated Polynomial Profiles in AR(1) Processes", The International Journal of Science and Technology, Scientia Iranica, 17(1), 12-24.

7. Kazemzadeh, R.B., Noorossana, R., Amiri, A. (2009), "Monitoring Polynomial Profiles in Quality Control Applications", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 42(7), 703-712. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-008-1633-z (ISI Indexed)

8. Kazemzadeh, R.B., Noorossana, R., Amiri, A. (2008), "Phase I Monitoring of Polynomial Profiles", Communications in Statistics, Theory and Methods, 37(10), 1671-1686. http://dx.doi.org/10.1080/03610920701691714 (ISI Indexed)

9. Noorossana, R., Amiri, A., Soleimani, P. (2008), "On the Monitoring of Autocorrelated Linear Profiles" Communications in Statistics-Theory and Methods, 37(3), 425- 442. http://dx.doi.org/10.1080/03610920701653136 (ISI Indexed)

10. سقايي، ع.، مهرجو، م.، اميري.ا (1388). پايش پروفايل‏هاي خطي ساده با استفاده از نمودارهاي كنترل جمع تجمعي، نشريه علمي- پژوهشي اميركبير، سال 41، شماره 2، زمستان 1388، 73-82.

 

 

11. بشيري،م.، توكلي بغداد آباد،م.ر.، اميري.ا، (1389) ارزيابي كارايي زير بخش زراعت با استفاده از رويكرد تلفيقي برنامه‌ريزي رياضي و پراميتي (ايران و كشورهاي منطقه)، نشريه علمي- پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 18، شماره 70، تابستان 1389، 79-101.

 

 

12. بشيري،م.، توكلي بغداد آباد،م.ر.، اميري.ا، (1387). سنجش كارايي منابع فناوري اطلاعات در توسعه زير ساخت‏هاي تجارت الكترونيكي: رويكرد تحليل پوششي داده هاي متقاطع براي كشورهاي درحال توسعه منتخب، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين، شماره 12، 129-150.

 

 

13. نورالسناء،ر.، اميري،ا.، (1386). "بهبود پايش پروفايل‏هاي خطي در فاز 2" نشريه علمي- پژوهشي اميركبير، سال هجدهم، شماره ب-66، 19- 27.


مقالات كنفرانس

1. Saghaei, A., Amiri, A., Mehrjoo, M. "Performance Evaluation of Control Schemes Under Drift in Simple Linear Profiles", Proceedings of The 2009 International Conference of Manufacturing Engineering and Engineering Management, London, England, July 1-3, 2009.

2. سقايي، ع.، مهرجو، م.، اميري.ا "روشي جديد براي پايش پروفايل‏هاي خطي ساده"، ششمين كنفرانس بين‏المللي مهندسي صنايع، تهران، ايران، 30 بهمن- 1 اسفند 1387. (به صورت شفاهي ارائه شد)


3. Kazemzadeh, R.B., Noorossana, R., Amiri, A., Kamali, M. "Process Optimization When Response Is a Simple Linear Regression", Proceedings of the 38th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Beijing, China, 31 October- 2 November, 2008. (presented)

4. Kazemzadeh, R.B., Noorossana, R., Amiri, A., "An Application of Phase I Polynomial Profiles Monitoring in Automotive Industry", Proceedings of the 38th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Beijing, China, 31 October- 2 November, 2008. (presented)

5. Bashiri, M., Tavakkoli, M.R., Amiri, A., "Efficiency Evaluation of E-Commerce in Developing Countries Using Combined Approach of Principal Components and Data Envelopment Analysis", Proceedings of the 38th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Beijing, China, 31 October- 2 November, 2008. (presented)

6. كاظم زاده،ر.ب.، نورالسنا،ر.، اميري،ا. "ارزيابي عملكرد نمودارهاي كنترل در كشف داده‏هاي پرت در فاز 1 پايش پروفايل‏هاي چندجمله‏اي" نهمين كنفرانس آمار ايران، اصفهان، ايران، 30 مرداد تا 1 شهريور 1387، صص. 86-98. (به صورت شفاهي ارائه شد)

 

7. توكلي بغداد آباد،م.ر.، اميري،ا. "ارزيابي‌كارايي بانك‌ها در اجراي طرح اشتغال بنگاه‌هاي كوچك زودبازده و كارآفرين با استفاده از تحليل پوششي داده‌ها" اولين كنفرانس ملي كارآفريني، خلاقيت و سازمانهاي آينده، تهران، ايران، 7 و 8 اسفند 1386.


8. Kazemzadeh, R.B., Noorossana, R., Amiri, A. "Statistical Monitoring of Autocorrelated Polynomial Profiles", Proceedings of the 9th Islamic Countries Conference on Statistical Sciences. Shah Alam, Malaysia, pp.321-332, 12-14 December, 2007. (presented)

9. Kazemzadeh, R.B., Noorossana, R., Amiri, A. "Phase II Monitoring of Polynomial Profiles" Proceedings of the 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering. Alexandria, Egypt, October 20-23, 2007.

10. كاظم زاده،ر.ب.، نورالسنا،ر.، اميري،ا. (1386)، "توسعه روشي براي كشف نقطه تغيير در پايش پروفايل‏هاي چندجمله اي در فاز 1" پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران، ايران

 

11. اميري،ا.، اماني،ع.، صائميان،ش. (1386)، " اجراي کنترل فرآيند آماري روي فرآيند مونتاژ اتصالات ترمز و تزريق روغن ترمز در خودروهاي 206 و سمند"، هشتمين كنفرانس بين المللي مديران كيفيت، تهران، ايران (به صورت شفاهي ارائه شد)

 

12. كاظم زاده،ر.ب. ، اميري،ا. (1384) "داده كاوي و كنترل كيفيت آماري مكمل يكديگر و راهگشاي مشكلات كيفي در قرن 21" چهارمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع، تهران، ايران


13. Noorossana, R., Amiri, A., Vaghefi, A., Roghanian. E. "Monitoring Quality Characteristics Using Linear Profiles" Proceedings of the 3rd International Industrial Engineering Conference, Tehran, Iran, 2004. (presented)

14. Noorossana, R., Vaghefi, A., Amiri, A. "The Effect of Non-Normality on Monitoring Linear Profiles" Proceedings of the 2nd International Industrial Engineering Conference, Riyadh, Saudi Arabia, December 19-21, 2004. (presented)

مقالات در حال انجام (Working Papers )

1. Eyvazian, M., Noorossana, R., Saghaei, A., Amiri, A. (2010) "Phase II Monitoring of Multivariate Multiple Linear Regression Profiles". Resubmitted to Quality and Reliability Engineering International. Under second review.(ISI Indexed)
2. Amiri, A., Zand, A., Soodbakhsh, D. (2010) "Case Study: Monitoring Simple Linear Profiles in the Leather Industry", Submitted to Quality Engineering.

3. Amiri, A., Hosseini, F., Ghajarieh, R., Mehrjoo, M. (2010) "On the Monitoring Simple Linear Profiles Under Increasing and Decreasing Step Shifts and Drift"
4. كاظم زاده،ر.ب.، برادران،و.، اميري.ا، (1388) "رويكرد PCA تعديل شده براي حل مسائل MADM در حالت وجود متغيرهاي وابسته" ، به نشريه علمي- پژوهشي دانشور رفتار، دانشگاه شاهد ارسال شد.

کتاب

1. ترجمه كتابMemory Jogger,2004 by Ginn & Varner The Design for Six Sigma (در دست چاپ)


2. Noorossana, R. Saghaei, A. and A. Amiri (2009). "Statistical Analysis of Profile Monitoring" Edited book. (در حال انجام)

3. Amiri, A. (2009). "Multiple Linear and Polynomial Profiles", A book chapter in "Statistical Analysis of Profile Monitoring" (Working Chapter)

سایر موارد قابل توجه

1- داوري براي ژورنال Scientia Iranica دانشگاه صنعتي شريف

2- عضو كميته علمي داوري مقالات در سي و نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع و كامپيوتر در كشور فرانسه
3- رتبه 1 ،3 ، 5 در آزمون كتبي ورودي دكتري دانشگاههاي تربيت مدرس ، علم و صنعت و اميركبير سال 1383
4- رتبه 4 در كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در رشته مهندسي صنايع- صنايع سال 1381

5- كسب رتبه اول بين دانش آموختگان دكتري دانشگاه تربيت مدرس (مهر 87 تا مهر 88)

6- تسلط نسبي به زبان انگليسي Speaking ، Reading ، Writing ، Listening

7- مدرك مترجمي زبان انگليسي گرايش متون مطبوعاتي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

8- مدرك ISO9000:2000 در مورد اساس, ساختار و مستند سازي سيستم مديريت كيفيت از شركت RWTUV ايران

9- مدير گروه تحقيقاتي "پايش پروفايل‏ها" در لابراتوار كيفيت ايران (از اسفند 1386 تاكنون)

10- چاپ مقاله‏اي با عنوان "مروري بر QFDو كاربردهاي تئوري شبكه در آن" در مجله علمي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت (سامانه) در سال 1384


11. Certificate of Business Process Modeling from Technology Evaluation Centers Inc.

سوابق تدریس

 

1- تدريس درس سيستمهاي صف، دانشگاه شاهد، مقطع كارشناسي ارشد، ترم اول 89-88

2- تدريس درس روش تحقيق و سمينار كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور، ترم اول 89-88

3- تدريس درس اقتصاد مهندسي، دانشگاه شاهد، دانشكده فني و مهندسي، ترم دوم 88-87 و ترم اول 89-88

4- تدريس درس كنترل كيفيت آماري، دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران شمال)، ترم اول و دوم 88-87 (ترم دوم، 2 كلاس)، ترم اول 89-885- تدريس درس آمار مهندسي، دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران شمال)، ترم اول و دوم 87-86 و ترم اول 88-87 و 89-88

6- تدريس درس مديريت كيفيت، دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران شمال)، ترم اول و دوم 87-86 (ترم دوم، 2 كلاس) و ترم اول و دوم 88-87

 

7- تدريس درس كنترل كيفيت آماري، دانشگاه شاهد، ترم اول سال 1386-1385
8- دستيار دكتر كاظم زاده، درس تجزيه و تحليل چند متغيره، مقطع دكتري، ترم اول 86-85 و 87-86
9- دستيار دكتر كاظم زاده، درس مديريت عمليات، مقطع كارشناسي ارشد، ترم اول سال 1386-1385
10- تدريس و حل تمرين درس روشهاي آماري، مقطع كارشناسي ارشد، ترم دوم سال 85-84 و 86-85
11- دستيار دكتر نورالسناء و حل تمرين درس كنترل كيفيت آماري دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران (1383، 1384 و 1385)
12- آموزش نرم افزارهاي EXCEL ، WORD ، POWERPOINT در مجتمع فرهنگي تهران(1381)

 

عضويت در مجامع علمي

1- Member of Institute of Mathematical Statistics, 2004-2007.

 


2- عضو انجمن آمار ايران، 1387-1388.

 

راهنمایی پایان نامه

1- دريا سودبخش، احمد زند (1388)، مطالعه موردي پايش پروفايل‏هاي خطي ساده در صنعت چرم، پايان نامه كارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران شمال

2- الهام فرضي (1388)، مطالعه تطبيقي نهاد متولي بهره‏وري ايران با كشورهاي منتخب عضو سازمان بهره‏وري آسيايي، پايان نامه كارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران شمال

3- ريحانه قاجاريه (1388)، بررسي عملكرد روشهاي پايش پروفايل‏هاي خطي ساده در فاز 2 تحت شيفت‏هاي كاهشي، پايان نامه كارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران شمال

4- مرجان حاجيلي (1388)، طراحي كارت امتيازي متوازن در شركت ايرانا، پايان نامه كارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران شمال

5- فاطمه حسيني (1388)، بررسي عملكرد روشهاي پايش پروفايل‏هاي خطي ساده در شيفت‏هاي تدريجي افزايشي و كاهشي، پايان نامه كارشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران شمال


سوابق اجرایی

1- كارشناس دفتر برنامه ‏ريزي و توسعه، معاونت برنامه‏ريزي و امور اقتصادي، وزارت بازرگاني

 

اهم فعاليتها : اظهار نظر در ارتباط با پروژه‏هاي پيشنهادي به معاونت برنامه‏ريزي، مصوبات دولت، فرآيندها و سيستمها - كنترل پروژه - برنامه‏ريزي استراتژيك - بنگاههاي زودبازده- كار آفريني، ارزيابي عملكرد و بهره‏وري

- مشاركت در احصاء شاخصهاي بهره‏وري بخش بازرگاني- تهيه گزارشات مختلف از جمله "عملكرد وزارت بازرگاني در راستاي سند ملي توسعه فرابخشي ارتقاي بهره‏وري" و "شاخصهاي ارزيابي عملكرد واحدهاي ستادي و سازمانهاي بازرگاني استانها در وزارت بازرگاني"، "عملكرد معاونت برنامه‏ريزي در سال 1386 و 1387" - مشاركت در تدوين برنامه‏هاي كليدي و تفصيلي وزارت بازرگاني در سال 1387 - مشاركت در انجام مطالعات پشتيبان در زمينه بهره‏وري، كارآفريني و رقابت‏پذيري به منظور تدوين احكام برنامه پنجم توسعه كشور در اين حوزه در بخش بازرگاني از جمله "مطالعه تطبيقي كشورهاي موفق و كشورهاي منطقه با ايران"، "ترسيم چشم‏انداز بهره‏وري بخش بازرگاني در افق 1393"، تدوين گزارش "اهداف، سياستهاي كلان و برنامه‏هاي عملياتي در حوزه بهره‏وري"، تدوين پيش نويس احكام پيشنهادي بهره‏وري در برنامه پنجم توسعه- تهيه پيش نويس بسته اجرايي بهره‏وري در سطح ملي و در نظام بازرگاني كشور- تهيه پيش نويس بسته اجرايي كارآفريني در نظام بازرگاني كشور- مشاركت در انجام پروژه BPM (Business Process Modeling ) در وزارت بازرگاني- ناظر پروژه‏ "مطالعه تطبيقي نظام جامع بازرگاني كشورهاي منتخب" و "طراحي نظام مديريت لجستيك در بحران زلزله" - تهيه طرحنامه شناسايي شاخصها، سنجش و ارتقاي بهره‏وري در زير بخش بازرگاني خارجي (حوزه تجارت خارجي)

 

 


2- سرپرست پروژه اينترن شيپ طراحي سيستم عاري از خطا (Poka-Yoke ) در ايستگاههاي توليدي سالن رنگ 1 در شركت ايران خودرو (4 ماه) (مرداد 1385 تا آبان 1385)

 

3- مشاركت در انجام پروژه ارزيابي ضوابط تاييد و تمديد صلاحيت شركت‏هاي بازرسي كالا براي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

4- همكاري با آقاي دكتر نورالسناء در مشاوره و اجراي پروژه‏هاي شش سيگما در شركت ايران خودرو

5- سرپرست پروژه SPC فرآيند مونتاژ اتصالات ترمز و تزريق روغن ترمز در سالن مونتاژ 4 شركت ايران خودرو (4 ماه)

6- طراحي ساختار كنترل پروژه مديريت طرح نظام جامع مالياتي كشور

7- طراحي و رسم لي‏اوت بعضي از سالنهاي شركت سهامي عام كف(داروگر)


زمينه ‏هاي مورد علاقه براي تحقيق

1- كنترل فرآيند آماري

2- طراحي آزمايشها

3- مديريت كيفيت و بهره‏وري

4- شش سيگما

5- كاربرد شبكه‏هاي عصبي، تئوري فازي و MCDM در كنترل كيفيت آماري

6- تجزيه و تحليل چند متغيره آماري

آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .