صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
آموزش ویدئویی
دپارتمان توسعه
مشاوره و برنامه ریزی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
      * اسامی رتبه های برتر کنکور ارشد مهندسی صنایع 1400 *
  99/12/13

پژوهشی های برتر کنکور ارشد مهندسی صنایع 1400


کد ضریب 1 کد ضریب 2 کد ضریب 3 کد ضریب 4
1 فاطمه زهرا خسروشاهی
فاطمه زهرا خسروشاهی فاطمه زهرا خسروشاهی  
2


صبا ترابی اردکانی  
3 محمدحسن رضاییان فاطمه زهرا خسروشاهی محمدحسن رضاییان
4 رضا سلیمانی پور صبا ترابی اردکانی
پوریا افراشته
5 امیررضا صفاریان
امیررضا صفاریان
6 محمود توکلی یزدی
 رضا سلیمانی پور محسن فردی پور
7

محسن فردی پور

جواد کرمانی محمود توکلی یزدی
8

محسن فردی پور کسری بنی اسدی
9

علی اسعدی محمدحسن رضاییان
10 علی اسعدی
محمدحسین فولادی مهشید فاتحی
11 کسری بنی اسدی مهشید فاتحی
مهدی فخرآبادی
12 علی فدایی تفرشی رضا سلیمانی پور کسری بنی اسدی علی اسعدی
13 محمدحسین فولادی محمدحسن رضاییان مارال صنوبری مهدی شعبانی/ رضا سلیمانی پور
14 سپیده مقدم کسری بنی اسدی علی فدایی تفرشی
15 رضا اصغریه مهدی شعبانی سپیده مقدم
16 مهدی شعبانی علیرضا علی بخشی رضا اصغریه

17 آرزو محبی محسن فردی پور آرزو محبی محمد سلیمانی
18 محمدرضا رسولی محمد سلیمانی مهدی شعبانی متین ذبیحی
19 مهشید فاتحی پوریا افراشته محمد شیخ اسدی محمود توکلی یزدی
20 علیرضا مصفا
همایون عقباطلب محمدحسین فولادی

کد ضریب 1 : گرایش های ( بهینه سازی سیستم ها-سیستم های سلامت- مدیریت نوآوری و فناوری)

کدضریب 2: گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

کد ضریب 3: مالی و لجستیک

کد ضریب 4: مدیریت مهندسی

 

 


همچنین در این قسمت به برخی از خدمات موسسه پژوهش که مورد استفاده ی رتبه های برتر قرار گرفته اند، می پردازیم: ( درحال بروز رسانی)


 

☑️نام: فاطمه زهرا خسروشاهی
🎖رتبه : 1بهینه سازی، آینده پژوهی و مالی - 3 سیستم


🎯خدمات : آمار+تحقیق+نکته و تست آمار و تحقیق+کیفیت+اقتصاد+موجودی+طرح ریزی

گرامر زبان+جمع بندی و نکته و تست اقتصاد+موجودی+طرح ریزی+پروژه+آزمون 

☑️نام: محمدحسن رضاییان
🎖رتبه : 3 بهینه سازی، آینده پژوهی، 9 مالی و 13 سیستم

🎯خدمات : آمار+تحقیق+نکته و تست آمار و تحقیق+کیفیت+آزمون

☑️نام: صبا ترابی اردکانی
🎖رتبه : 2 مالی و 4 سیستم
🎯خدمات : آزمون جامع

 

☑️نام: محسن فردی پور
🎖رتبه : 6 مالی، 7 بهینه سازی، 8 آینده پژوهی و 17 سیستم

 🎯خدمات : آمار+تحقیق+نکته و تست آمار و تحقیق+ زبان تخصصی

پروژه+اقتصاد+موجودی+جمع بندی و نکته و تست کیفیت+موجودی+طرح ریزی+پروژه+آزمون

☑️نام: محمود توکلی یزدی
🎖رتبه : 6 بهینه سازی، 7 آینده پژوهی و 19 مالی
🎯خدمات : آمار +تحقیق+نکته و تست تحقیق+پروژه+اقتصاد+طرح ریزی+موجودی+مشاوره+آزمون

جمع بندی و نکته و تست طرح ریزی

 

☑️نام: کسری بنی اسدی
🎖رتبه : 8 مالی، 11 بهینه سازی، 12 آینده پژوهی و 14 سیستم

🎯خدمات : آمار+تحقیق+نکته و تست آمار و تحقیق+زبان تخصصی+اقتصاد

کیفیت+موجودی+طرح ریزی+پروژه+پک واژگان و گرامر زبان+آزمون

جمع بندی و نکته و تست اقتصاد+موجودی+طرح ریزی+پروژه+کیفیت

☑️نام: علی اسعدی
🎖رتبه : 9 آینده پژوهی، 10 بهینه سازی

🎯خدمات : آزمون

 

☑️نام: جواد کرمانی
🎖رتبه : 7 سیستم
🎯خدمات : آمار+تحقیق+نکته و تست آمار و تحقیق+ زبان عمومی و تخصصی+ریاضی

مشاوره+آزمون

☑️نام: همایون عقباطلب
🎖رتبه : 20 آینده پژوهی
🎯خدمات : نکته و تست آمار و تحقیق+آزمون

 

☑️نام: مهشید فاتحی
🎖رتبه : 11 مالی، سیستم و 19 بهینه سازی

🎯خدمات : آمار+تحقیق+نکته و تست آمار و تحقیق+جمع بندی و نکته و تست پروژه+آزمون

 

☑️نام: مهدی شعبانی
🎖رتبه : 13 مالی، 15 سیستم، 16 بهینه سازی و 18 آینده پژوهی

🎯خدمات : آمار+تحقیق+نکته و تست آمار و تحقیق+زبان عمومی+اقتصاد

کیفیت+موجودی+طرح ریزی+پروژه+جمع بندی و نکته و تست

موجودی+طرح ریزی+پروژه+آزمون

☑️نام: مارال صنوبری
🎖رتبه : 13 آینده پژوهی

🎯خدمات : آزمون  

☑️نام: سپیده مقدم
🎖رتبه : 14 بهینه سازی و 15 آینده پژوهی

🎯خدمات : آزمون

 

☑️نام: رضا اصغریه
🎖رتبه : 15 بهینه سازی و 16 آینده پژوهی 

🎯خدمات :  نکته و تست آمار+کیفیت+گرامر زبان

جمع بندی و نکته و تست پروژه+طرح ریزی+آزمون


☑️نام: علیرضا علی بخشی
🎖رتبه : 16 سیستم

🎯خدمات :  آمار+نکته و تست آمار+آزمون

 

☑️نام: محمد سلیمانی
🎖رتبه : 17 مالی و 18 سیستم

🎯خدمات : آمار+تحقیق+نکته و تست آمار و تحقیق+زبان عمومی و تخصصی

کیفیت+اقتصاد+موجودی+طرح ریزی +پروژه+آزمون

 

☑️نام: محمدرضا رسولی
🎖رتبه : 18 بهینه سازی

🎯خدمات :  آمار+تحقیق+نکته و تست آمار+کیفیت+موجودی+طرح ریزی+اقتصاد

جمع بندی و نکته و تست اقتصاد+موجودی+طرح ریزی+پروژه+آزمون

☑️نام: علیرضا مصفا
🎖رتبه : 20 بهینه سازی

🎯خدمات : اقتصاد+موجودی+طرح ریزی+آزمون

☑️نام: همایون عقباطلب
🎖رتبه : 20 آینده پژوهی
🎯خدمات : نکته و تست آمار و تحقیق+آزمون

 

☑️نام: محمدحسین فولادی
🎖رتبه : 10 آینده پژوهی، 13 بهینه سازی و 20 مالی

🎯خدمات : نکته و تست آمار و تحقیق+کیفیت+اقتصاد+موجودی+طرح ریزی

جمع بندی و نکته و تست پروژه+طرح ریزی+موجودی+آزمون

☑️نام: امیررضا صفاریان 
🎖رتبه : 5 بهینه سازی و آینده پژوهی
🎯خدمات : 
نکته و تست آمار و تحقیق+آزمون

 

☑️نام: علی فدایی تفرشی
🎖رتبه : 12 بهینه سازی و 14 آینده پژوهی

🎯خدمات : آمار+تحقیق+نکته و تست آمار و تحقیق+واژگان

گرامر+تحقیق+ کیفیت+اقتصاد+موجودی+طرح ریزی

جمع بندی و نکته و تست پروژه+طرح ریزی+موجودی+آزمون

 

☑️نام: آرزو محبی
🎖رتبه : 17 بهینه سازی و آینده پژوهی

🎯خدمات :  آمار+تحقیق+نکته و تست آمار+موجودی+جمع بندی و نکته و تست پروژه+موجودی+آزمون

☑️نام: پوریا افراشته
🎖رتبه : 4 مالی و 19 سیستم

🎯خدمات : نکته و تست تحقیق+جمع بندی و نکته و تست پروژه+آزمون

 

☑️نام: متین ذبیحی
🎖رتبه : 18 مالی

🎯خدمات : آمار+تحقیق+آزمون

☑️نام: مهدی فخرآبادی
🎖رتبه : 11 مالی
🎯خدمات : آزمون
☑️نام: 
🎖رتبه : 
🎯خدمات :
☑️نام: 
🎖رتبه : 
🎯خدمات : 
☑️نام: 
🎖رتبه : 
🎯خدمات : 
☑️نام: 
🎖رتبه : 
🎯خدمات :
☑️نام: 
🎖رتبه : 
🎯خدمات : 
☑️نام: 
🎖رتبه : 
🎯خدمات : 
☑️نام: 
🎖رتبه :
🎯خدمات : 
☑️نام: 
🎖رتبه : 
🎯خدمات : 
☑️نام: 
🎖رتبه :
🎯خدمات : 
☑️نام: 
🎖رتبه : 
🎯خدمات : 
☑️نام: 
🎖رتبه : 
🎯خدمات : 
 

 

 

 


آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .