صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
آموزش ویدئویی
دوره های تکمیلی
مشاوره و برنامه ریزی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
     * اسامی رتبه های برتر کنکور ارشد مهندسی صنایع 1399 *
  99/06/16

پژوهشی های برتر کنکور ارشد مهندسی صنایع 1399


کد ضریب 1 کد ضریب 2 کد ضریب 3 کد ضریب 4 کد ضریب 5
1 مهدی آقابابا
مریم حاجی
محمد زارعی
مهدی آقابابا
صدف شمیرانی
 
2 صبری فرهادی

صدف شمیرانی
محسن بهرادفر
مهدی آقابابا  
3 نسیم یاری
مولود دمنده
نگار شاه وار
صبری فرهادی نسیم یاری
4 محسن بهرادفر احمد امامی
مریم حاجی
نسیم یاری
محمد زارعی
5 علی کاظم نسب
حمید نخعی

علی کاظم نسب
6 معصومه محمدی/
علی عنایتی
محمد خوبی   معصومه محمودی
رویا فیض

7

بدلیل وجود 2رتبه 6، دانشجویی

این رتبه را کسب نکرده است

امیرمحمد جعفرنژاد  محمدمهدی فکور


8
رویا فیض


 محمدمهدی فکور
9 یونس ابراهیم شیخی

مولود دمنده
علی عنایتی نگار شاه وار
10 خشایار محمدی نسیم یاری
سینا آقایی
یونس ابراهیمی
سینا آقایی
11
حامد کریمی
هما خاکان
خشایار محمدی
امیررضا حسینی
12 امیررضا حسینی محمد دهقان بناری
محمد شیرانی
میترا فرهمند
13 محمد شیرانی هما خاکان
نسیم یاری
امیررضا حسینی

14 احمد درزی
میترا فرهمند
سینا آقایی
15 سینا آقایی


احمد درزی
مولود دمنده
16 رویا فیض
کیان شمالی
بهناز سلیمی
محمد شیرانی

17 مهرآفرین عزتی
لیلا وطنی

مهرآفرین عزتی

18 بهناز سلیمی زهره بقایی جاوید
امیرمحمد جعفرنژاد
مهرآفرین عزتی
19 محمد شاعرپور
امیررضا اصطهباناتی
علی دوست محمدی

حامد کریمی
20 میترا فرهمند علیرضا جعفری
رویا فیض
امیررضا سالاری
صبری فرهادی

کد ضریب 1 : گرایش های ( بهینه سازی سیستم ها-سیستم های سلامت- مدیریت نوآوری و فناوری)

کدضریب 2: گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

کد ضریب 3: گرایش آینده پژوهی

کد ضریب 4: گرایش های ( سیستم های مالی - لجستیک و زنجیره تامین)

کد ضریب 5: مدیریت مهندسی

 


همچنین در این قسمت به برخی از خدمات موسسه پژوهش که مورد استفاده ی رتبه های برتر قرار گرفته اند، می پردازیم: ( درحال بروز رسانی)


☑️نام: مهدی آقابابا
🎖رتبه : 1 بهینه سازی -1 مالی
🎯خدمات : پک کامل صنایع - گرامر
☑️نام: مریم حاجی
🎖رتبه : 2 سیستم - 4 آینده پژوهی
🎯خدمات : آمار آنلاین - تحقیق آنلاین
☑️نام: صدف شمیرانی
🎖رتبه : 1 مدیریت مهندسی - 2 آینده پژوهی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون
☑️نام: محسن بهراد فر
🎖رتبه : 2 مالی - 4
بهینه سازی - 19 مدیریت مهندسی
 🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - 4 درس تخصصی
☑️نام: احمد امامی
🎖رتبه : 4 سیستم
🎯خدمات : آمار - تحقیق - نکته و تست آمار و تحقیق
☑️نام: علی کاظم نسب
🎖رتبه : 5
بهینه سازی - 5 مالی
🎯خدمات : پک کامل صنایع
☑️نام: حامد کریمی
🎖رتبه : 11
آینده پژوهی - 19 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : پک کامل صنایع
☑️نام: صبری فرهادی
🎖رتبه : 2 بهینه سازی - 3 مالی - 20 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : تحقیق - آزمون
☑️نام: بهناز سلیمی
🎖رتبه : 18 بهینه سازی
🎯خدمات : پک کامل صنایع
☑️نام: محمد زارعی
🎖رتبه : 1 آینده پژوهی - 4 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - نکته و تست آمار و تحقیق - مدیریت - گرامر
☑️نام: نسیم یاری
🎖رتبه : 3 بهینه سازی و مدیریت مهندسی - 4 مالی - 10 سیستم - 13 آینده پژوهی
🎯خدمات : تحقیق - نکته و تست آمار و تحقیق - موجودی - گرامر
☑️نام: مولود دمنده
🎖رتبه : 3 سیستم - 9 آینده پژوهی - 15 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - گرامر
☑️نام: نگار شاه وار
🎖رتبه : 3 آینده پژوهی - 9 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - نکته و تست آمار و تحقیق - کپسول کیفیت -نکته و تست گرامر
☑️نام: حمید نخعی
🎖رتبه : 5 سیستم
🎯خدمات : آزمون - گرامر
☑️نام: معصومه محمودی
🎖رتبه : 6 بهینه سازی - 6 مالی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - نکته و تست آمار و تحقیق - گرامر
☑️نام: علی عنایتی
🎖رتبه : 6 بهینه سازی - 9 مالی
🎯خدمات : پک کامل صنایع
☑️نام: محمد خوبی
🎖رتبه : 6 سیستم
🎯خدمات :
☑️نام: رویا فیض
🎖رتبه : 6 مدیریت مهندسی - 8 سیستم - 16 بهینه سازی - 20 مالی
🎯خدمات : آزمون
☑️نام: امیرمحمد جعفرنژاد
🎖رتبه : 7 سیستم - 18 آینده پژوهی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - نکته و تست آمار و تحقیق - اقتصاد خرد و کلان - گرامر
☑️نام: محمدمهدی فکور
🎖رتبه : 7 آینده پژوهی - 8 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : گرامر
☑️نام: یونس ابراهیم شیخی
🎖رتبه : 9 بهینه سازی - 10 مالی
🎯خدمات : آزمون
☑️نام: خشایار محمدی
🎖رتبه : 10 بهینه سازی - 11 مالی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - نکته و تست آمار و تحقیق - 5 درس تخصصی
☑️نام: هما خاکان
🎖رتبه : 11 آینده پژوهی - 13 سیستم
🎯خدمات : آزمون
☑️نام: سینا آقایی
🎖رتبه : 10 آینده پژوهی و مدیریت مهندسی - 15 بهینه سازی - 14 مالی
🎯خدمات :
آمار - تحقیق - آزمون - نکته و تست آمار و تحقیق - 5 درس تخصصی - گرامر
☑️نام: امیررضا حسینی
🎖رتبه : 11 مدیریت مهندسی - 12 بهینه سازی - 13 مالی
🎯خدمات : کیفیت - اقتصاد - موجودی - آزمون - نکته و تست آمار
☑️نام: محمد دهقان بناری
🎖رتبه : 12 سیستم
🎯خدمات : آزمون
☑️نام: محمد شیرانی
🎖رتبه : 12 مالی - 13 بهینه - 16 مدیریت مهندسی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - گرامر
☑️نام: میترا فرهمند
🎖رتبه : 12 مدیریت مهندسی - 14 سیستم - 20 بهینه سازی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - کیفیت - موجودی - طرح ریزی - گرامر
☑️نام: احمد درزی
🎖رتبه : 14 بهینه سازی - 15 مالی
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون - 5درس تخصصی
☑️نام: کیان شمالی
🎖رتبه : 16 آینده پژوهی
🎯خدمات :
☑️نام: مهرآفرین عزتی
🎖رتبه : 17 بهینه سازی و مالی - 18 مدیریت مهندسی
🎯خدمات :
آمار - تحقیق - آزمون - 5درس تخصصی
☑️نام: لیلا وطنی
🎖رتبه : 17 سیستم
🎯خدمات : آمار - تحقیق - آزمون
☑️نام: زهره بقایی جاوید
🎖رتبه : 18 سیستم
🎯خدمات : نکته و تست تحقیق - آزمون
☑️نام: محمد شاعر پور
🎖رتبه : 19 بهینه سازی
🎯خدمات :
آمار - تحقیق - آزمون - نکته و تست آمار و تحقیق
☑️نام: امیررضا اصطهباناتی
🎖رتبه : 19 سیستم
🎯خدمات : آمار - تحقیق - گرامر
☑️نام: علیرضا جعفری
🎖رتبه : 20 سیستم
🎯خدمات : پک کامل صنایع
☑️نام: امیررضا سالاری
🎖رتبه : 20 مالی
🎯خدمات : آزمون - گرامر
 

 

 

 


آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .